УТХ БОЛОН ТОРГУУЛЬ ТӨЛӨХ ДАНС

  • 2023-10-12 15:18:35

Төлбөрийн даалгавар үүсгэж код авч банканд дараах дансаар тушаана. 

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх төрийн санд дахь данс100150000941